První zkušenosti s dříkem TEP kyčelního kloubu BEZNOSKA TRIO

Dřík Beznoska Trio, jak vyplývá z jeho názvu, je vyráběn ve třech modifikacích – první z nich je cementovaný dřík z leštěné oceli, distálně zakončený snímatelným centralizérem
z polymethylmetakrylátu. Dále je vyráběn ve dvou necementovaných variantách – první je
standardní dřík ve variantě monoblok, druhá varianta je modulární s pěti verzemi krčků.
Modulární krčky jsou spojeny s dříkem pomocí oválného kónusu a jsou tvarovány do pozice
varus – valgus a také s možností retro nebo anteverze. Kombinací těchto poloh je možno
dosáhnout celkem devět možných variant složeného tvaru dříku. Necementované dříky jsou
vyráběny z titanové slitiny a v proximálních 2/3 jsou opatřeny porocoatem pro optimální
osteointegraci.

Všechny varianty dříku jsou shodného klínovitého tvaru, pro jejich implantaci je tudíž
používána stejná sada rašplí, které zároveň slouží i jako zkušební dřík – včetně možnosti
aplikace zkušebních modulárních krčků. Pro naše pracoviště nezanedbatelným detailem je i
to, že je k dispozici i přechodka na pneumatické kladivo, čímž se jednak výrazně urychlí, ale i
usnadní celý proces opracování proximálního femuru.

Tyto dříky jsou dodávány v deseti velikostech, kdy díky geometrického tvaru tohoto designu je možno dosáhnout „plynulého” růstu velikostí, což má praktickou výhodu v tom, že může být bez problémů implantován definitivní dřík i o jednu velikosti menší než je poslední použitá rašple.

O vhodnosti volby klínovitého designu svědčí více než 20 leté pozitivní zkušenosti s tímto
designem na naší klinice, kdy je takto koncipován dnes již klasický Zweymüllerův dřík nebo
nověji používaný dřík C2 firmy LIMA. Za další výhody tohoto designu také považujeme již
dříve zmíněné snadné opracování proximálního femuru. Určitou nevýhodou klínovitého
designu je to, že při příliš násilném opracování proximálního femuru či při implantování
definitivního necementovaného dříku může dojít k fissuře proximálního femuru, která je-li
ihned adekvátně ošetřena nepředstavuje další problém z hlediska stability implantátu a
z hlediska rehabilitace vyžaduje pouze důslednější odlehčování implantátu. Ideálně lze
případně fissuru eliminovat titanovou cerklážní páskou – která je také k dispozici od firmy
Beznoska včetně příslušného instrumentaria. Zde musím zdůraznit, že jejich výrobek má
zatím z dosud na našem pracovišti používaných cerkláží tohoto typu nejpevnější systém
zamykacího očka a tedy i možnost nejpevnější fixace.

Výhody modulárního krčku jsou vcelku všeobecně známé, neboť optimální pozice
necementovaného dříku je víceméně dána anatomickým tvarem proximálního femuru a
v zásadě pouze modulární krček nám umožňuje určitou nezávislost polohy krčku femorální
komponenty na poloze dříku. Toto nám umožňuje lepší obnovu anatomických poměrů –
z praktického pohledu nám zejména umožní dosažení větší stability bez nutnosti prodloužení
operované končetiny. Bohužel se ale jedná o další prvek velmi náročný na optimální
sestavení, kdy jakákoli i minimální nečistota při definitivním sesazení může vést
k nedokonalému spojení tohoto zátěžově velmi exponovaného prvku, což by mohlo vést
k jeho selhání. Zde tedy považuji za nutné zdůraznit, že při implantaci definitivního
modulárního dříku je nutno dbát na absolutní suchost a čistotu i správné usazení kónusu krčku
do dříku.

 

 

Pac. J.Č., M., 71 let

 

Samozřejmostí těchto dříku je zakončení standardním eurokonusem, který má i atest firmy
CeramTech a tedy umožňuje použití jejich keramických hlaviček. Dle posledních informací
z vývoje firmy Beznoska je již připravena i změna „zamčení” artikulační vložky
necementované jamky SF, která bude fixována také na principu kužele, který umožní použití keramických artikulačních vložek od stejného výrobce.

Naše praktické zkušenosti s tímto dříkem jsou zatím velmi limitovány počtem implantovaných dříků, kdy jsme v rámci protokolu klinického zkoušení pod dozorem i auditem SUKL zatím implantovali pouze deset těchto dříku v prvním čtvrtletí roku 2010. V šesti případech jsme implantovali necementovaný dřík ve variantě monoblok, 3x necementovaný dřík s modulárním krčkem a 1x cementovaný dřík včetně cementované jamky 02. Necementované dříky jsme vždy implantovali v kombinaci s jamkou SF a s keramickou hlavičkou Biolox standardně dodávanou také firmou Beznoska. V případě modulárního krčku byla volena jeho pozice do varozity – tedy pro větší lateralizaci dříku k dosažení většího svalového tonusu bez nutnosti prodloužení končetiny.

Zatím je rozhodně předčasné vynášet nějaké zásadní soudy o tomto novém typu dříku, jedná
se tedy spíše o naše první dojmy, které jsou ovšem veskrze pozitivní. V průběhu klinických
zkoušek, kdy celkem čtyři operatéři měli možnost tento dřík implantovat, jsme neshledali žádné peroperační záludnosti instrumentaria a ani vlastního implantátu. Dle pooperačních RTG snímků má dřík velmi dobré anatomické proporce a v zásadě optimálně kopíruje tvar dřeňové dutiny proximálního femuru. Porovnáme-li na RTG snímcích tento nový dřík s ostatními dříky používanými na našem pracovišti, tak je tento dřík relativně kratší – dovoluji si tedy tento dřík co do délky charakterizovat jako MIDI dřík. Toto zkrácení dříku je ovšem
v souladu se současnými trendy kladoucími důraz na metafyzární fixaci.
V pooperačním průběhu jsme bohužel zaznamenali dvojnásobnou luxaci cementovaného
implantátu u velmi obézní pacientky navzdory optimálnímu pooperačnímu RTG snímku. Tato
komplikace ovšem není způsobena konstrukční chybou implantátu.

Co tedy říci závěrem – dosud jsme neshledali žádný problém dříku, ale samozřejmě pro další
osud implantátu budou rozhodující jeho dlouhodobé výsledky. Z pohledu našeho pracoviště
mohu říci, že designově tento typ implantátu velmi vítáme a vzhledem k dlouhodobým
pozitivním zkušenostem s tímto typem dříku jej rozhodně budeme preferovat oproti
současnému SF dříku. Naopak u cementovaného dříku spíše zůstaneme věrni klasickému
dříku s límcem. Vzhledem k tomu, že již bylo ukončeno klinické sledování a rozbíhá se tedy
sériová výroba, tak rozhodně s potěšením očekáváme první dodávku těchto necementovaných
dříků, které budou i z ekonomického hlediska vítaným rozšířením repertoáru implantátů
používaných na našem pracovišti.

 

Pac. M.K., Ž., 58 let