První zkušenosti s novou femorální komponentou BEZNOSKA TRIO

Přínosem proti dosud vyráběným implantátům této firmy je, že dřík má tři varianty: cementovanou, necementovanou a necementovanou modulární s výměnným krčkem. Všechny tři lze implantovat jedním instrumentariem se sadou 10 rašplí, které slouží současně jako zkušební dříky, na něž se při zkoušce nasazuje zkušební krček a hlavice. Ve srovnání s podobnými dříky jiných výrobců je poněkud kratší, což usnadňuje zavedení do femuru. Ke snadnějšímu přístupu k acetabulu i femuru slouží sada Hohmanových elevatorií uzpůsobených pro miniinvazi, která jsou součástí soupravy.

Materiál a metodika

V rámci klinického pokusu bylo v Nemocnici Kladno v průběhu šesti měsíců implantováno 10 dříků Trio, z toho 2 cementované, 7 necementovaných standardních a 1 necementovaný modulární. Indikací k operaci byly ve dvou případech zlomeniny krčku femuru, z toho jednou  u revmatičky, 4 x primární a 4 x postdysplastická koxartroza. Jako acetabulární komponenty posloužily v devíti případech necementované jamky SF a jednou cementovaná jamka Poldi.  Tři operace byly  provedeny ze standardního anterolaterálního přístupu dle Watsona-Jonese, dvě z anterolaterálního Bauerova přístupu a pět z předního miniinvazivního přístupu (dále MIS).

Přední MIS je na našem pracovišti standardním postupem. V naší modifikaci začíná  krátkou 5-7 cm incizí v ose končetiny distolaterálně od spina iliaca anterior superior. Fascie se protíná ve směru rány. Po protětí fascie pronikáme do fasciálního prostoru m. tensor fasciae latae, kterýžto sval odtahujeme laterálně a koagulujeme na spodině probíhající příčné cévy. Po protětí zadního listu fascie se již nalézáme na přední straně kyčelního kloubu. Následuje standardní postup implantace acetabulární komponenty, při němž s výhodou využíváme zalomený unašeč košíčkových fréz, který  však není nutnou podmínkou.

Aby bylo možno vysunout femur ventrálně do rány, je třeba dostatečně uvolnit kloubní pouzdro ve fossa trochanterica, za trochanter major vsunout speciální elevatorium a  sklopit dolní končetiny  do 20-30 st. extenze v kyčlích.  Protože operujeme v poloze na zádech, lze toho dosáhnout jednoduše sklopením dolní části stolu. Implantace femorální komponenty se pak neliší od postupu běžného u jiných implantátů. S použitím instrumentaria dodávaného firmou je operační postup jednoduchý a elegantní. Jeho výhodou je urychlení pooperační rehabilitace, protože nedezinzerujeme žádné svalové úpony, a zanedbatelná není ani krátká jizva.

Předoperační  plánování usnadňují dodávané šablony, podle nichž lze předem  velmi přesně odhadnout potřebnou velikost endoprotézy. Lze je použít jak pro klasické RTG snímky, tak pro digitální snímky na obrazovce počítače

Výsledky

Peroperačně   nedošlo k žádným komplikacím. Na pooperačních RTG snímcích byly všechny dříky zavedeny ve správném postavení, nebyl pozorován  ani jeden případ valgozního či varozního postavení. Zajímavý byl případ  postdysplastické koxartrozy, kde použití modulárního dříku s krčkem nasazeným ve varozitě a retroverzi významně zvýšilo stabilitu a rozsah pohybů v kyčli.

Pooperační rehabilitace probíhala bez komplikací, v šesti týdnech již byli pacienti schopni končetinu plně zatěžovat a ve třech měsících u většiny z nich vymizelo i kulhání. Jednou došlo k dekompenzaci vertebrogenních obtíží, které ustaly po lázeňské léčbě. Jeden pacient udává zátěžové bolesti ve stehně mírného stupně.

Nyní, s ročním odstupem od operací, konstatuji ve všech případech dobrou RTG integraci komponent a subjektivní i objektivní nález odpovídající Harrisovu skóre 95 – 99 bodů.

Diskuse

Na současném trhu s implantáty existuje nepřeberné množství endoprotéz kyčle, které se často vzájemně liší jen názvem. Stejně tak u dříku Trio bychom našli implantáty, které jej alespoň vzdáleně připomínají. Na pracovišti autora máme zkušenosti například  s Taperloc Biomet nebo SL Lima. Tato podobnost není jistě na závadu, naopak, lze očekávat, že nová endoprotéza Trio bude mít stejně dobré výsledky jako uvedené osvědčené implantáty. Velké možnosti skýtá modulární dřík při řešení postdysplastických změn.

Závěr

Endoprotéza Trio znamená zahájení nové etapy ve výrobě TEP kyčle firmy Beznoska. Operatér zde dostává implantát moderního tvaru s kvalitním a uživatelsky příjemným instrumentariem, které umožňuje operovat moderním miniinvazivním postupem. Krátkodobé výsledky jsou povzbudivé, na další si počkáme.