Technická modernizace ve výrobě spol. Beznoska s.r.o.

Firma BEZNOSKA s.r.o podala na počátku roku 2014 žádost na projekt vypsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Rozvoj. Program Rozvoj napomáhal dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcoval rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Projekt  s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti firmy BEZNOSKA s.r.o.“ byl přijat a firma od poloviny roku 2014 do poloviny roku 2015 investovala do nákupu strojů a zařízení cca. 5,6 milionu korun.

Druhým přírůstkem do technické rodiny, o kterém se zmíníme, je Dílenský mikroskop – kamerový měřící přístroj SOL 161 od firmy DEOM s.r.o., který slouží pro kontrolu menších dílů jako jsou například kostní šrouby a implantáty TMCJ.

Díky jeho přínosům se zpřesnil a zjednodušil proces kontroly malých a tvarově složitých dílů již v průběhu technologického procesu a následně i na výstupní kontrole.

Kamerový měřící přístroj SOL 161

oppi