Jakost

Ve společnosti BEZNOSKA s.r.o. je samozřejmostí budování partnerského vztahu se zákazníky. Tento základní princip vychází z přesvědčení, že jenom kvalitní výrobky a služby uspokojí potřeby zákazníka a plně naplní motto společnosti: Vracíme radost z pohybu.

Vysoká kvalita výrobků, organizace výroby a kontrola je založena na dlouhodobé tradici při zpracovávání ušlechtilých ocelí používaných v oblasti ortopedie a patří k hlavním cílům společnosti.

Již v roce 1995 jsme získali jako první společnost, která se zabývá výrobou implantátů a nástrojů pro ortopedii a traumatologii v České republice certifikát ISO:9001nezávislé německé certifikační společnosti RW TÜV Essen. Certifikát potvrdil, že společnost má zvládnuty výrobní procesy, kontrolní mechanismy a dodává svým partnerům kvalitní implantáty a nástroje.

Jako výrobci zdravotnických prostředků splňujeme i požadavky evropské normy ISO 13485, která stanovuje požadavky na systém řízení a kontroly v této oblasti. V celé naší společnosti je zaveden systém řízení jakosti a každý pracovník naší společnosti je součástí tohoto systému. 
Firma BEZNOSKA s.r.o. neustále pracuje na zvyšování jakosti svých výrobků a své procesy trvale zlepšuje. Od roku 1998 splňuje podmínky pro možnost užívání značky CE dle evropské direktivy 93/42/EEC.

Prakticky jsou požadavky na jakost zajišťovány již při vývoji nových implantátů a nástrojů. V rámci vývojového úkolu jsou na základě spolupráce s předními ortopedy vyrobeny prototypy, které jsou zkoušeny nejen klinicky, ale součástí vývoje jsou zkoušky na ověřování biokompatibility a pevnostní výpočty. Nedílnou součástí vývoje je analýza rizik, ze které vychází další doporučení a opatření pro zajištění maximální bezpečnosti implantátu a nástrojů.

Prototypy jsou testovány na speciálních zátěžových strojích v certifikované zkušebně. Po ukončení vývoje a zařazení výrobku do sériové výroby jsou na těchto strojích ověřovány a kontrolovány dosahované parametry při výrobě.

Ve výrobním procesu jsou pro zajištění vysoké jakosti vytvářeny podmínky pro zlepšování  kontroly a dodržování stanovených parametrů a předpisů. Hned na samém vstupu materiálu, který je výchozím polotovarem, je používáno zařízení na kontrolu chemického složení dodaného materiálu. Materiál, který přichází podle objednávek je tímto zařízením testován. Teprve po vstupní kontrole je označen a může být uložen do skladu, k dalšímu použití.

Další kontrolní místa jsou instalována přímo na výrobních zařízeních. Tato zařízení dokáží automaticky kontrolovat průběh výrobní operace, vyhodnocovat a řídit parametry obrábění v závislosti na postupu opracování.

Během výrobního cyklu jsou ve výrobě další kontrolní stanoviště, kde jsou v rámci zajištění požadované kvality kontrolovány nejen rozměry, ale i profily a povrchy vyráběných dílů.

Všechny provedené operace, jejich průběh, kontrolní měření a způsoby zpracování jsou dokumentovány v průvodní výrobní dokumentaci ke každému výrobku, která prochází společně s výrobkem výrobou. Tuto dokumentaci lze nazvat „Rodným listem“.  Jsou zde záznamy o „rodičích“- vstupních materiálech, které byly na výrobu použity. Jména pracovníků, kteří na výrobku pracovali, výsledky kontrol, značení a balení.

I přes tato opatření je nedílnou součástí výrobního cyklu konečná kontrola, přes kterou musí podle závazných předpisů projít každý výrobek. Na tomto úseku jsou provedeny kontrolní úkony stanovené kontrolními předpisy. K dispozici pracovníkům kontroly jsou kromě běžných měřidel, kterými jsou posuvná měřítka, mikrometry a kalibry i speciální přípravky a kontrolní měřidla, navržená a vyrobená již v průběhu výroby prototypu.

Kromě těchto pomůcek je společnost vybavena 3D souřadnicovým přístrojem na proměření dílů. Na tomto zařízení probíhá hlavně měření kuželu dříku TEP kyčelního kloubu. Z měření je zhotoven  protokol pro každý kus a pro zákazníka je uvolněn pouze dřík, který odpovídá požadovaným parametrům. 

 

 

Naše společnost věnuje jakosti výroby značnou pozornost. K dispozici jsou moderní technologie a kontrolní přístroje. Bez odborné znalosti pracovníků, jejich zapojení do celého systému jakosti a jejich zodpovědnosti za odvedenou práci by však tato zařízení nebyla schopna v dostatečné míře zajistit vysokou jakost našich implantátů a jejich inovaci. Klademe proto velký důraz na spolupráci mezi pracovníky nejen uvnitř naší společnosti, ale i na spolupráci se zákazníky, od kterých lze získat potřebné náměty pro další zvyšování jakosti našich výrobků. Ceníme si podnětů od zákazníků a naší snahou je maximálně uspokojit potřeby zákazníků dodávkami výrobků a služeb v té nejvyšší kvalitě.

 

Za kvalitu našich výrobků osobně ručím!

Ing. Jan Beneš
vedoucí řízení jakosti

 

Popisy značek na štítcích – Popis značek uváděných na štítku

 

Pro zobrazení certifikátů naší společnosti, pokračujte kliknutím na odkaz certifikáty

Pro zobrazení prohlášení o magnetické rezonancí, pokračujte kliknutím na odkaz magnetická rezonance

Zde naleznete seznam jednotlivých EAN kódů výrobků.